Kadobon bestellen

Wilt u eens iemand verwennen, tot rust laten komen, dank je wel zeggen op een originele manier,... . O'Pure te Hees biedt kadobonnen, op maat, naar uw wensen en voor iedereen.

Ben je op zoek naar een origineel geschenk voor een verjaardag of een andere gelegenheid?

Dan bieden wij je de ideale oplossing.  Wat kan er immers meer vreugde bieden dan een kadobon?  Deze is af te halen of kan online worden besteld.  Na ontvangst van betaling bezorgen wij je de kadobon per post of je komt hem alsnog ophalen in ons schoonheidsinstituut .

 

Schenkt een kadobon aan:

Ter waarde van:Onderstaande informatie en opties zijn enkel informatief en niet nodig voor enkel het bestellen van een kadobon

Bent u als als schenker misschien niet zelf benieuwd wat O'pure voor jou zou kunnen betekenen? Vraag dan zeker hier voor informatie en geef aan welke informatie u graag wilt ontvangen over onze behandelingen:

Definitieve ontharingGelaatsverzorgingLichaamsbehandelingenLichaamsmassageHuidverjonging

Als schenker van een kadobon wil ikzelf ook geïnformeerd worden om eventueel als nieuwe klant een intake gesprek of een afspraak maken?

Nieuwe klant / intake / afspraak maken

Ik ga akkoord met de voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor O’pure, een
handelsnaam van Copy & Content bvba. Zij hebben voorrang op die
van de opdrachtgever en behoudens andersluidend en welomschreven
beding, doet de opdrachtgever afstand van zijn algemene voorwaarden.

Artikel 2. Getekende offerte

Om betwistingen te vermijden, starten de werkzaamheden pas zodra
O’pure de door de opdrachtgever getekende bestelbon, die deel
uitmaakt van de door O’pure opgestelde offerte, per fax of brief in
zijn bezit kreeg.
Alle prijzen zijn exclusief btw. Alle aanbiedingen en prijsopgaven, in
welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel
werd bepaald. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor
toekomstige opdrachten. Bij samengestelde prijzen bestaat geen
verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig
gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

Artikel 3. Kwaliteitsgarantie

Elke afgeleverde tekst wordt bewerkt door drie copywriters: de aan het
project toegewezen tekstschrijver, de kwaliteitsbewaker die controleert
of de tekst inhoudelijk voldoet, en de eindredacteur die taalkundig checkt.

Artikel 4. Eén correctieronde

De opdrachtgever heeft recht op één ronde voor herziening en/of
correctie van elke tekst. Bijkomende correcties worden beschouwd als
auteurscorrecties en extra aangerekend tegen de in de offerte vermelde uurprijs. Als auteurscorrecties worden ook beschouwd alle fundamentele wijzigingen aan inhoud en stijl ten opzichte van de originele
briefing, tenzij expliciet anders in de offerte werd overeengekomen.

Artikel 5. Overdracht van intellectuele rechten

O’pure behoudt het eigendom van alle opgeleverde teksten tot de
factuur volledig door de opdrachtgever is betaald. Op dat moment
draagt O’pure de integrale en onvoorwaardelijke intellectuele rechten
op het afgeleverde product over aan de opdrachtgever. Die is geen
extra vergoeding verschuldigd bij hergebruik, ook niet door derden, in
hetzelfde medium of andere media.

Artikel 6. Wederzijdse vertrouwelijkheid

O’pure verplicht zich tot geheimhouding van de opdrachtgever
tegenover derden, van alle informatie en gegevens waarvan tijdens de
uitvoering van het werk kennis wordt genomen. O’pure neemt alle
mogelijke voorzorgsmaatregelen ter bescherming van de belangen
van de opdrachtgever.
De opdrachtgever zal zonder toestemming van O’pure aan derden
geen mededelingen doen over de aanpak, werkwijze of offerte van
O’pure, dan wel zijn rapportering ter beschikking stellen.

Artikel 7. Vrijwaring door de opdrachtgever

De opdrachtgever heeft de plicht om de geleverde teksten en diensten
te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden, en aanvaardt
de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Hij vrijwaart O’pure
tegen elke aansprakelijkheid, ook tegen aanspraken door derden met
betrekking tot rechten van intellectuele eigendom, op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de
overeenkomst worden gebruikt, met inbegrip van enige schade die
hieruit voortvloeit.

Artikel 8. Facturering

O’pure factureert bij oplevering van de finale tekstversie.
Als de correctieronde waarvan sprake in artikel 4, echter langer op
zich laat wachten dan 15 dagen, door verzuim van de opdrachtgever,
heeft O’pure het recht om het volledige bedrag te factureren
alvorens de correctieronde plaatsvond. Voor opdrachten die lopen over
meer dan 30 dagen, heeft O’pure het recht om een maandelijkse
factuur op te maken voor de geleverde prestaties. O’pure heeft
het recht om iedere deellevering (levering van onderdelen van een
samengestelde opdracht) afzonderlijk te factureren.

Artikel 9. Klachten binnen 8 dagen

Elke factuur wordt als door de klant aanvaard beschouwd, indien die
niet binnen acht dagen na verzending schriftelijk per aangetekende
zending protest aantekent. Klachten zijn slechts mogelijk voor zover
de opdrachtgever het geleverde niet in gebruik heeft genomen,
bewerkt of verwerkt, of op andere wijze daarover beschikt.
Artikel 10. Betaling binnen 15 dagen
Alle facturen zijn betaalbaar tot 15 dagen na factuurdatum, zonder
aftrek van enige korting.

Artikel 11. Schadevergoeding en verwijlintresten

Elke laattijdige betaling of niet-betaling wordt beschouwd als een
contractuele fout volgens art. 1147 BW. In dat geval wordt het bedrag
van de factuur zonder aanmaning of ingebrekestelling verhoogd met
een forfaitaire schadevergoeding van 12% met een minimum van 150
EUR. Bovendien zullen verwijlinteresten van 1% per maand worden
aangerekend. Delen van maanden worden bij de berekening in
aanmerking genomen als volle maanden. Vergoeding en interest zijn
verschuldigd, ongeacht eventuele gerechtelijke interesten en kosten.

Artikel 12. Wijziging van de opdracht

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan
worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen om de
aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien dit leidt
tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan O’pure de uitvoering
van de delen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de
opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase
schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 13. Verzuim van de opdrachtgever

Indien de voortgang in de uitvoering of de levering van het werk door
verzuim van de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde wordt
vertraagd, kan door O’pure het volledig overeengekomen bedrag
in rekening worden gebracht, waaronder begrepen de al gemaakte
kosten van de voor deze opdracht bestemde materialen en dit onverminderd zijn recht verdere kosten, schade en interesten te vorderen.

Artikel 14. Rechtbank van Mechelen

De overeenkomst in al haar onderdelen valt onder het Belgische
recht. Alle betwistingen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Mechelen.
Deze algemene voorwaarden zijn geldig sinds 1 april 2015